พลังคิด..พลังข่าว       + อ่านทั้งหมด

รวมลิงค์ข่าว งานมอบรางวัล โครงการ พลังคิด สะกิดโลก ภาคตะวันตก และภาคใต้

รวมลิงค์ข่าว งานมอบรางวัล โครงการ พลังคิด สะกิดโลก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
...

20 มิ.ย. 2557  

สาระพลังคิด           + อ่านทั้งหมด

ปิดไฟนอน ดีจริง

การปิดไฟนอนมีดีกลายข้อกว่าที่คิด ...

ดาวน์โหลดพลัง          + ดูทั้งหมด

 • มอบรางวัลพลังคิดสะกิดโลกภาคอีสาน
 • พิธีมอบรางวัลพลังคิดสะกิดโลกภาคตะวันออก
 • เพลง พลังคิด สะกิดโลก (Backing Track)
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม ระดับจังหวัด
 • 20 เทคนิค พิชิตความเป็นหนึ่ง
 • แบบประเมินตนเอง แผนรณรงค์ในสถานศึกษา
 • สื่อรณรงค์ในสถานศึกษาแนวนอน
 • สื่อรณรงค์ในสถานศึกษาแนวตั้ง
 • คลิปรายการข่าวผู้เยาว์ - 20 พ.ค. 57

รายละเอียดการแข่งขันโครงการ พลังคิด สะกิดโลก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน

ที่มา

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นว่า แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคส่วน จึงให้มีการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง และนำไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในภาคประชาชน แบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้รถส่วนบุคคล กลุ่มอาคาร/สํานักงาน และกลุ่มครัวเรือน เพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ชัดเจน และเข้าถึงในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน

สนพ. ได้จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน ด้วย
การผลักดันให้ปี 2556 เป็นปีเริ่มต้นการลดการใช้พลังงาน โดยมีกลยุทธ์การสื่อสารว่า ความสุขจะเกิดขึ้นได้จาก
การเปลี่ยนมุมคิดการประหยัดพลังงาน เท่ากับชีวิตยังมีความสุข รวมพลังเยาวชนไทยลดการใช้พลังงาน และสร้างให้เกิดยุทธวิธีสื่อสารครั้งแรกของการแข่งขันลดการใช้พลังงานครั้งสำคัญในสถานศึกษาที่จะทำให้เยาวชนไทยได้เห็น
ผลการประหยัดอย่างจริงจัง มีรางวัลใหญ่เป็นสิ่งจูงใจ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนได้รับข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและเกิดกระแสการประหยัดพลังงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องในการประหยัดพลังงาน เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดี
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
จริงจัง ขยายผลสนับสนุนยกย่องเชิดชูโรงเรียน และคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
เห็นผลลัพธ์จากการร่วมแรงร่วมใจเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สนพ. จึงจัดให้ดำเนินโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา
ทั่วประเทศ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็น 6 ภาค เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจง่ายด้วยภาษาท้องถิ่น เข้าใจวิถีชีวิต สื่อที่ใช้เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกระแสการรับรู้โครงการหรือกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานทั่วประเทศ
 • เพื่อสร้างกระแสการลดใช้พลังงานในกลุ่มเยาวชนด้วยรูปแบบการแข่งขันลดใช้พลังงาน
 • เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง
 • เพื่อสร้างแนวร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขัน และให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเป็นนิสัย
กลุ่มเป้าหมาย
 • เยาวชนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
 • เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค